بایگانی برچسب ها: کلاغ

تعبیر خواب کلاغ

تعبیر خواب کلاغ

تعبیر خواب کلاغ محمدبن سیرین گوید: دیدن کلاغ، دلیل بر مردی فاسق بود. اگر بیند که کلاغی داشت، دلیل که او را با چنین مردی صحبت کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که کلاغی شکار کرد، دلیل که به حیله مال مردم بستاند. اگر کلاغ را دید که از شاخ آواز داد و بانگ کرد، دلیل که زحمت او از سفر بود. آنلی بیتون می‌گوید: دیدن کلاغ در خواب، نشانه اندوه و بدبختی است. دیدن کلاغ مرده در خواب، نشانه آن است که در آینده نزدیک به بیماری سختی دچار خواهید شد...

ادامه مطلب