بایگانی برچسب ها: پشت بام

تعبیر خواب پشت بام

تعبیر خواب پشت بام

تعبير خواب پشت بام به روايت هانس کورت دیدن پشت بام در خواب، بیانگر رسیدن به خوشبختی است. سقوط از پشت بام در خواب، نشان دهنده آن است که دچار مشکلی می شوید. اگر خواب ببینید که در پشت بامی خوابیده اید، به این معنا است که دشمنانتان نمی ‏توانند به شما آسیب برسانند. تعبير خواب پشت بام به روايت آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید بر پشت بام خانه ای ایستاده اید ، علامت آن است که به سعادتی بی کران دست خواهید یافت. اما اگر احساس کنید از پشت بام سقوط می...

ادامه مطلب