بایگانی برچسب ها: دیدن گوشت فربه در خواب

تعبیر خواب گوشت چرخ کرده

تعبیر خواب گوشت چرخ کرده

 تعبیر خواب گوشت   تعبیر خواب گوشت چرخ کرده محمدبن سيرين گويد: ديدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام است يا كباب. اگر بيند گوشت گوسفند پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن مال يابد به زحمت. اگر بيند كبابي از گوشت گاو مي خورد يااز اسب، دليل منفعت است از پادشاه. ديدن گوشت ها به خواب هر چند كه پخته تر بيند، دليل است كه مال آسان تر بدست آيد و آن چه خام خوردند، دليل بر مالي است كه به زحمت بدست آيد. و خريدن و فروختن گوشت درخواب، بد بود. حضرت ...

ادامه مطلب