بایگانی برچسب ها: تعبیر خواب پارچه گل دار

تعبیر خواب پارچه

تعبیر خواب پارچه

تعبیر خواب پارچه تعبیر خواب پارچه چیست؟ منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پارچه فریب و نیرنگ است و دروغ و ریا مخصوصاً اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه فروشی ببینید. لیلا برایت می‌گوید: دیدن پارچه در خواب، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب ببینید که پارچه‌ی کتانی می‌خرید، یعنی به زودی ازدواج می‌کنید. اگر در خواب ببینید که پارچه‌ی کتان می‌فروشید، بیانگر داشتن روزهای شاد است. آنلی بیتون می‌گوید: دیدن هر گونه پارچه در خواب، نشانه آن ا...

ادامه مطلب