بایگانی برچسب ها: تعبیرقران خواندن در خواب چیست؟

تعبیر خواب قرآن خواندن

تعبیر خواب قرآن خواندن

تعبیر خواب قرآن خواندن امام صادق علیه السلام می فرمایند: قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است. اول: سلامتی یافتن از آفتها. دوم: توانگری وثروتمندی. سوم: مراد دل و کام یافتن(کام یابی و به مراد دل رسیدن). چهارم: پرهیزکاری فرمودن از مناهی خلایق را(نهی از منکر). اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر نیمه ای از قرآن بخواند، دلیل که نیمه ای از عمر او گذشته باشد. اگر بیند حافظ قرآن شد، دلیل که علم و امانت نگه دارد. اگر بیند آواز ...

ادامه مطلب