بایگانی برچسب ها: تعبیرخواب

تعبیرخواب عروس شدن

تعبیرخواب عروس شدن

تعبیر خواب عروس تعبیرخواب عروس شدن ابن سیرین گوید: اگر درخواب بیند که عروسی خواست اما او را ندید و نامش ندانست، دلیل که زود بمیرد. اگر بیند که عروس به خانه آورد و با وی بخفت، دلیل بزرگی بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است. جابرمغربی گوید: اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می‌بردند، دلیل است که آخر او باشد. تعبیر خواب عروس شدن دختر آنلی بیتون: اگر دختری خواب ببیند عروس شده است، نشانه آن است که...

ادامه مطلب

تعبیرخواب آجیل

تعبیرخواب آجیل

تعبیر خواب آجیل تعبیرخواب آجیل اگر آجیل در رویای شما ظاهر می‌شود، نشانه‌های آن معمولاً خوب است. با این حال، آجیل همچنین به معنی امیال جنسی مردانه است و این رؤیا می‌تواند هشداری در مورد مشکلات در یک رابطه باشد. شکستن آجیل نشانه این است شما راهی را برای خروج از مشکلات خواهید یافت. تعبیر خواب کشمش محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کشمش داشت و بخورد، دلیل است به قدر آن منفعت بیند. اگر بیند کشمش به کسی داد، دلیل است راحتی به وی رساند. حضرت امام جعف...

ادامه مطلب

تعبیرخواب صلوات فرستادن

تعبیرخواب صلوات فرستادن

تعبیر خواب صلوات صلوات فرستادن به رسول خدا (ص) در خواب، بر آورده شدن حاجات انسان است و ازدیاد روزی و خوشی و خیر در کارهاست. محمد ابن سیرین می گوید: اگر دید که بر رسول صلوات می فرستاد، دلیل است حاجتش روا شود و روزی بر وی فراخ گردد و خاتمه کارش به سعادت است. جابر مغربی می گوید: اگر ببیند که صلوات بسیار داد، دلیل است که حج بگذارد. هر که به خواب صلوات داد، سنت رسول به جای آورده باشد. تعبیرخواب صلوات فرستادن منبع:تعبیرخواب صلوات فرستادن تعبیرخوا...

ادامه مطلب

تعبیرخواب ماه

تعبیرخواب ماه

تعبیر دیدن ماه در خواب چیست؟ تعبیرخواب ماه جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب ماه، مادر است. ابن سیرین می‌گوید: دیدن ماه به معنای وزیر و پادشاه است. حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر ماه وزیر است. تعبیرگران می‌گویند: تعبیر دیدن ماه در خواب این است که پادشاه یا وزیر صاحب فرزندی پسر می‌شود. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ماه عبارت‌اند از: پادشاه وزیر دوست رییس شرافت و جاه کنیزک غلام کار باطل والی و فرمانروا عالم و دانشمندی مفسد و بد...

ادامه مطلب

تعبیرخواب نوزاد

تعبیرخواب نوزاد

تعبیر خواب نوزاد تعبیرخواب نوزاد بسیاری‌ از افراد بارها و بارها خواب‌ نوزاد یا بچه‌های‌ کوچک‌ را دیده‌اند. اگر در خوابتان‌ نوزاد یا بچه‌ غریبه‌ و ناآشنایی‌ را ببینید، باید توجه‌ داشته ‌باشید که‌ چنین‌ خوابی‌ دلالت‌ بر معانی‌ و اتفاقات ‌مهمی‌ دارد. باید خودتان‌ را به‌ جای‌ آن‌ کودک‌ قراردهید و منتظر یک‌ پیشرفت‌ و تغییر مثبت‌ در زندگی‌ روزمره‌تان‌ باشید. درزمانی‌ که‌ تغییر و تحولات‌ جدید و بزرگی‌ در زندگی‌تان‌ در شرف‌ تکوین‌ باشند، احتمالا خو...

ادامه مطلب

تعبیرخواب حمام

تعبیرخواب حمام

تعبیر خواب حمام و گرمابه تعبیرخواب حمام یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن گرمابه و حمام رفتن رنجوری پدید آید دیدن حمام غم واندوه بود آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به گرمابه رفته‌اید، علامت آن است که دور از جمع دوستان و اعضاء خانواده خود به جستجوی سعادت خواهید رفت. اگر خواب ببینید کسانی در گرمابه مشغول استحمام هستند، علامت آن است که دوستانی دلپذیر همراه شما خواهند بود. آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری خواب ببیند در حمام است، نشانه ...

ادامه مطلب

تعبیرخواب گل

تعبیرخواب گل

تعبیرخواب گل در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ دیدن گل در رویا را نماد موضوعات زیر می‌داند: گل‌ها: احساس زیبایی شناسی، ویژگی یا توانایی، بر حسب شکل گل این رویا می‌تواند مربوط به اندام جنسی باشد. گل در خواب نمادی از زودگذری زیبایی یا جوانی است. شکفتن گل نمایانگر رسیدگی و بلوغ غنچه درون آن است. پس این تصویر نشان دهنده جا افتادگی فرد برای قدم گذاشتن در زندگی، عشق، زایش و گذشتن از آن است. احساس مسرت، جوانی و زمان شکوفا شدن شدن ...

ادامه مطلب

تعبیرخواب جغد

تعبیرخواب جغد

تعبیرخواب جغد تعبیر خواب جغد ابن سیرین گوید: در خواب، مردی است نابکار و حرام بود. اگر بیند کسی جغد همی گیرد، دلیل که او را با چنین مردی خصومت افتد و دیگر دیدن جغد در خواب، مبارک نباشد. معبرین غربی گویند: دیدن جغد در خواب نشانه حاکم ستمگر و یا دزد خطرناکی است که بدون کمک دیگران کار می‌کند. همچنین در جایی دیگر گفته شده است که جغد نشانه بیکاری، دوری از ترس و سردرگمی است اگر جغد در کنار شما سقوط کرد بیانگر رسیدن خبر مرگی از دیگران به شما...

ادامه مطلب